මේ ලැබුවාවූ නත්තල සුබම සුබ වේවා!!!! ලබන්නාවූ නව වසර ප්‍රීතිමත් වාසනාවන්ත නව වසරක් වේවා!!!

මේ ලැබුවාවූ නත්තල සුබම සුබ වේවා!!!! ලබන්නාවූ නව වසර ප්‍රීතිමත් වාසනාවන්ත නව වසරක් වේවා!!!